6111 sayılı yasa gereği genel sağlık sigortası hk.

Üniversitemizde öğrenim gören ekli listede isimleri olan “yabancı uyruklu öğrencilerin”, 6111 sayılı yasa gereği genel sağlık sigortası girişleri yapılmıştır.

 

            Bu nedenle öğrencilerimizin “ yabancı uyruklu kimlik numaraları “ ile birlikte en yakın sosyal güvenlik kurumuna müracaat etmeleri ve primlerini ödemeleri gerekmektedir.

    

            Konu ile alakalı 3832290-91 numaralı telefondan (114 nolu dahiliden Nurcan Hn.) bilgi alınabilir.

 

                                                                                                          SKS Daire Başkanlığı

 

 

EK: Ödeme yapması gereken Yabancı Uyruklu Öğrenci listesi.

 

6111 Sayılı Torba Yasa Madde 34

“4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık sigortası primi ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar. Ancak bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılmaz ve bunların sağlık giderleri 2547 sayılı Kanunun 46 ncı ve 47 nci maddeleri çerçevesinde üniversitelerin bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır.

Tüm Duyurular