GENEL BİLGİ

 VİZYON

Globalleşen dünyada üniversitemizin uluslararası tanınırlığını arttırmak ve yurtdışı eğitim işbirliklerinin doğmasına katkıda bulunmak, uluslararası arenada kaliteli hizmet verebilecek donanıma ve yetkinliğe sahip öğrenciler yetiştirilmesine katkı sağlayabilmek için çağdaş, modern ve güçlü bir birim olabilmektir.

 

MİSYON

Yurtdışındaki öğrencilerin Yıldız Teknik Üniversitesinde eğitim-öğretim görmelerini sağlamak, Üniversitemizde eğitim gören öğrenci profilini yabancı öğrencilerle zenginleştirmek, farklı kültürlerle ortaklaşa eğitim işbirliğini sağlamaktır.

 

Yurt Dışı Öğrenci Ofisi Koordinatörlüğü'nün görevi,

Üniversitemize YÖGS, TCS, YÇS vb sınavlarla veya KKTC,  İKB, Hükümet Burslusu ile  yurtdışından gelen öğrencilere rehberlik hizmetlerinde yardımcı olmak, YTÜ Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı (YÖGS) organizasyonunu düzenlemek ve yönetmek, ilk kayıt işlemlerinden okul hayatı boyunca eğitim-öğretim faaliyetlerinde yardımcı olmaktır.

 

YÖGS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Giriş Sınavı)

Bu sınav, Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu üniversitede kabul için başvururken kullanacakları yine YTÜ tarafından yapılan bir sınavdır.

Yabancı uyrukluların yükseköğretim kurumlarımıza merkezi olarak yerleştirilme işlemlerine son verilmiş bulunduğundan, belirlenen yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları çerçevesinde yabancı uyrukluların başvuruları ilgili üniversitelerce kabul edilmektedir.

 

 TCS (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukarı Sınavı)

Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetler Birliğindeki gelişmelere paralel olarak, bağımsızlıklarını ilan eden Cumhuriyetlerle, özerk yönetime kavuşan topluluklara eğitim-öğretim alanında destek olmak ihtiyacı olan elemanları yetiştirmek, unutulmuş olan ortak değerlerimizi yenileyerek kaynaşmayı sağlamak amacıyla 1992-93 eğitim-öğretim yılından bu yana Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından seçtiği öğrencilere devlet bursu tahsis ederek ülkemiz üniversitelerinde yüksek öğrenim imkanı sağlanmaktadır.

Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda Yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından Türkiye'de eğitim-öğretimlerini sürdürmek üzere gelen öğrencilerin işlemleri ile meşgul olmak üzere 3 Yükseköğretim Kurulu Üyesinden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Ayrıca, söz konusu öğrencilerin seçme, yerleştirme ve diğer işlemleri Yükseköğretim Kurulu'nda Burslu Öğrenciler Merkezi tarafından yürütülmektedir.

 

MEB (Hükümet Burslusu Öğrencileri Düzey Belirleme Sınavı)

Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve iyi niyet çerçevesinde hükümetimizce yabancı hükümetlerle yapılan anlaşmalar sonucu karşılıklı kontenjanlar belirlenmekte olup,  109 ülke öğrencisine burs verilmektedir. Burslar, 2922 sayılı kanun çerçevesinde verilmektedir.

Burslar ilgili hükümet emrine verildiğinde adayların kendi hükümetlerinin yetkili makamlarına müracatları gerekmektedir. Adaylar, Dış temsilciliğimizden bir üyeninde katılacağı bir Karma Komisyon tarafından seçilmektedir.

Aday ülkemizde bulunmakta iseler büyükelçiliklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yükseköğretim ve doktora bursları başarılı öğrenimleri süresince; araştırma bursları 8 aylık süre ile verilmektedir.

Adayların uygun görülen Yükseköğretim adaylarının, ülkemizde bir yıl Türkiye Türkçesi öğrenimi gördükten sonra yükseköğretim kurumları belirlenmektedir.

İkili Kültür programları ve kültür antlaşmaları çerçevesinde burs alacak adaylar ile ilgili işlemler Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülmektedir.

 

İKB (İslami Kalkınma Bankası)

İslam Kalkınma Bankası'nın (İKB) amacı, İslam felsefe ve prensipleri doğrultusunda, üye ülkelerin ve müslüman toplumların münferit veya birlikte ekonomik kalkınmalarına ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Ülkemizin anılan Banka ile ilişkilerini Hazine Müsteşarlığı yürütmektedir.

 

YÇS (Yurt Dışında Çalışanların Çocukları için Yükseköğretime Giriş Sınavı)

Türkiye’deki bazı yükseköğretim programlarında, “anne veya babası, işi veya görevi nedeniyle yurt dışında bulunduğu sırada, ortaöğrenimlerinin tamamını bu ülkelerin lise veya dengi meslek okullarında yapan” öğrenciler için kontenjanlar ayrılmıştır. Bu kontenjanlardan yararlanmak isteyenlerin seçme ve yerleştirme işlemleri ile bu işlemlere esas teşkil eden Yurt Dışında Çalışanların Çocukları için Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS)  ile yapılır.

Bir adayın, YÇS’ye başvurabilmesi için,

(a) T.C. uyruklu olması gerekir.

(b) Anne veya babasının, işi veya görevi nedeniyle, adayın eğitim aldığı süre ile eş zamanlı en az üç yıl süreyle yurt dışında kalmış ve bu durumu belgelendirmiş olması gerekir.

(c) Anne veya babasının yurt dışında bulunduğu süre içinde Türkiye’de lise eğitimine denk sayılan ortaöğretimin (lise veya dengi okulun) en az son üç yılını yurt dışında okumuş ve bu durumunu, ortaöğretimin her yılı için ayrı ayrı olmak üzere, aldığı dersleri ve bunlarda sağladığı başarıyı (dersteki notunu) gösteren transkriptlerle belgelendirmiş olması gerekir. (Türkmenistan’da eğitim gören adaylar için 12 yıllık temel eğitimin son üç yılını bu ülkede okumuş olmaları şartı aranmaktadır.)

(d) Adayın sınava başvuru, sınav vb. ile ilgili olarak ÖSYM’nin ilgili yıl için yayınladığı kılavuzda belirtilen bütün kurallara eksiksiz olarak uyması gerekir.

 

KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşı Öğrencilere Yönelik Kontenjan)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı'nın Burs Tüzüğü'nün 10.md. uyarınca birlikte hazırladığı TC Yükseköğretim Kurulunun KKTC yurttaşı öğrencilere yönelik kontenjanı.

TC Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen kontenjanlardan yararlanabilmek için;

(a) KKTC yurttaşı olmak,

(b) KKTC liselerinden mezun olmak,

(c) KKTC'de sürekli ikamet etmek koşulu bulunuyor.